Cese Elektrik
Anasayfa - Enerji Hakkında - HESlerin Gelişimi
 

HESlerin Gelişimi


 TÜRKİYE'NİN HİDROLİK ENERJİ  POTANSİYELİ VE GELİŞME DURUMU
 

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız       Dünya enerji kaynaklan fosil ve fosil olmayan kaynaklar olarak iki grupta toplanmaktadır.  Fosil kaynak rezervinin % 75'ini kömür, % 14'ünü petrol ve% 10'unu ise doğalgaz oluşturmaktadır. Fosil olmayan en büyük kaynakhidrolik potansiyeldir, diğer kaynaklar ise güneş, jeotermal ve bitümlüşist'dir. Ülkemiz hemen hemen tüm konvansiyonel enerji kaynaklarına sahip bulunmaktadır. Ancak, bu kaynaklar dünya rezervleri ile karşılaştırıldığında kalite ve miktar olarak yetersiz olduğu görülür. Buna karşın yenilenebilir kaynaklar (fosil olmayan kaynaklar) gurubunda yer alan hidrolik, jeotermalve güneş enerjisi potansiyeli açısından ülkemiz varlıklı ülkeler sınıfınagirmektedir. 1963 yılından itibaren ülkemiz planlı kalkınma dönemine girmiş ve elektrik enerjisi ile ilgili ana hedef ve politikalar beş yıllık periyotlarla saptanmayabaşlamıştır.
       Birinci (1963-1967) ve ikinci (1968-1972) beş yıllık kalkınma planı dönemlerinde enerji talebinin karşılanması için enerji kaynaklarının enuygun biçimde kullanılarak maliyetlerin en aza indirilmesi ilkesinden hareketle öncelikle yerli kaynakların değerlendirilmesi öngörülmüş ve bukonuda önceliğin su kaynaklarının geliştirilmesine verileceği belirtilmiştir. Ancak, ikinci beş yıllık kalkınma planıdöneminde hidrolik enerji yönündenhedefler tesislerin zamanında bitirilememesi nedeniyle yakalanamamış vedışa bağımlı kaynak kullanımlı tesisleri ele alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bundan sonra yapılan 3., 4., 5. ve 6. Beş Yıllık Kalkınma Planlan'da öncekilerle benzer şekilde yerli kaynak kullanımını öngörmüş 3. Dönem sonunda hidroelektrik enerji kapasitesi 985 MW'dan 1873 MW'ayani toplam kapasitenin % 40'ına ulaşmıştır. Dünya ülkelerinin enerji politikalarını önemli ölçüde etkileyen petrol piyasalarındaki gelişmeler ülkemizi de etkilemiş özellikle 1973 yılında yaşanan petrol krizi sonucu bir varil petrolün dört katı fiyata yani 12-13 USD seviyesine çıkmasıyla o günekadar belki de fark edilemeyen, enerji kaynaklarının sınırlılığı ve bu sınıragelindikçe enerjinin daha pahalı elde edileceği gerçeği ortaya çıkmıştır.Bunun dünya ülkeleri ekonomileri üzerinde oluşturduğu etki ile güvenilirenerji üretiminin önemi artmış ve enerji üretim kaynaklarınınçeşitlendirilmesi gereği açıkça görülmüştür. Yenilenebilir kaynak oluşu, enaz düzeyde çevre etkisi yaratması, çevre kirliliğine neden olmaması, işletmeve bakım maliyetlerinin düşük olması ve en önemlisi ulusal kaynak niteliğile güvenilir enerji arzını sağlayabilmesi, hidrolik enerjinin önemini artırmıştır.

 

 

        

 
 

CESE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.             © Copyright CESE  2011

Merkez: Anadolu Bulvarı No:2 Kat:1 Peugeot Yanı / Trabzon-TÜRKİYE

Telefon: +90 462 325 13 66
E-mail: info@ceseelektrik.com

Powered By Gulnet